Ce produit n'est plus disponible. Retour à la page d’accueil
×
Ombres gevestigd aan Route du Breuil 1, 02330 Vallées en Champagne, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ombres en Alain Deloore is de Functionaris Gegevensbescherming en te bereiken via alain@ombres.eu.

Ombres verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Yourstay.net en haar diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via alain@ombres.eu, en wij verwijderen deze informatie.

Ombres verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Bellen en e-mailen om de dienstverlening uit te voeren of te informeren over wijziging ervan
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Ombres neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Ombres bij betrokken is.

Ombres bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
- Persoonsgegevens van geïnteresseerden (prospecten): Maximum 2 jaar na laatste contact. Wij menen dat iemand die in onze producten en diensten geïnteresseerd is, baat heeft bij regelmatige informatiemails.
- Persoonsgegevens van klanten. Wij achten het noodzakelijk om klantgegevens 5 jaar na laatste levering te bewaren. Op deze manier kunnen wij onze klanten steeds contacteren voor opvolging van hun bestelde of geleverde dienst of goed en het aanbieden van diensten of goederen in de toekomst. Zolang er een relatie klant-Ombres kan bestaan gaan wij ervan uit dat u baat hebt bij het ontvangen van newsletters en andere informatie.

Ombres verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens eventueel verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ombres blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Ombres gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ombres en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar alain@ombres.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ombres neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met alain@ombres.eu.

***
Ombres located at Route de Condé 1, 02330 Vallées and Champagne, are responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement. Ombres and Alain Deloore is the Data Protection Officer and can be reached via alain@ombres.eu.

Ombres processes your personal data by using our services and / or by providing it to us yourself. Below is an overview of the personal data we process:
First and last name
Address data
phone number
E-mail address
Other personal data that you actively provide.

Yourstay.net and its services do not intend to collect data on persons under the age of 16 unless they have permission from parents or guardians. We can not check if a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the (online) activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at alain@ombres.eu and we will delete this information.

Ombres processes your personal data for the following purposes:
- Sending our newsletter
- Calling and e-mailing to perform the service or to inform about changes to it
- To deliver goods and services to you

Ombres makes no decisions based on automated processing on matters that may have consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a Ombres employee.

Ombres does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for personal data:
- Personal data of interested parties (prospects): Maximum 2 years after last contact. We believe that someone who is interested in our products and services benefits from regular information e-mails.
- Personal details of customers. We consider it necessary to retain customer data 5 years after the last delivery. In this way we can always contact our customers for follow-up of their ordered or delivered service or goods and the provision of services or goods in the future. As long as a client-Ombres relationship can exist, we assume that you benefit from receiving newsletters and other information.

Ombres will not sell your information to third parties and will only provide this information if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that possibly process your data in our assignment, we conclude a processing agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Ombres remains responsible for these processing operations.
Ombres does not use cookies or similar techniques.

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Ombres and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to alain@ombres.eu. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

Ombres takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or there are indications of abuse, please contact alain@ombres.eu.

***

Les Ombres situés à la Route de Condé 1, 02330 Vallées et Champagne, sont responsables du traitement des données personnelles comme indiqué dans cette déclaration de confidentialité. Ombres et Alain Deloore sont les délégués à la protection des données et peuvent être contactés via alain@ombres.eu.

Ombres traite vos données personnelles en utilisant nos services et / ou en nous les fournissant vous-même. Voici un aperçu des données personnelles que nous traitons:
Prénom et nom
Détails de l'adresse
Numéro de téléphone
Adresse e-mail
Autres données personnelles que vous fournissez activement

Yourstay.net et ses services n'ont pas l'intention de recueillir des données sur les personnes de moins de 16 ans à moins d'avoir la permission des parents ou des tuteurs. Nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur a plus de 16 ans. Nous conseillons donc aux parents de s'impliquer dans les activités (en ligne) de leurs enfants, afin d'éviter que des données sur les enfants soient collectées sans le consentement des parents. Si vous êtes convaincu que nous avons recueilli des informations personnelles sur un mineur sans cette autorisation, veuillez nous contacter à alain@ombres.eu et nous effacerons ces informations.

Ombres traite vos données personnelles aux fins suivantes:
- Envoi de notre newsletter
- Appel et e-mailing pour effectuer le service ou pour informer sur les changements à ce service
- Pour vous livrer des biens et des services

Ombres ne prend aucune décision basée sur un traitement automatisé sur des sujets pouvant avoir des conséquences pour les personnes. Ce sont des décisions prises par des programmes informatiques ou des systèmes, sans impliquer un employé Ombres.

Ombres ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels vos données sont collectées. Nous utilisons les périodes de conservation suivantes pour les données personnelles:
- Données personnelles des parties intéressées (prospects): Maximum 2 ans après le dernier contact. Nous croyons que quelqu'un qui s'intéresse à nos produits et services bénéficie de courriels d'information réguliers.
- Les détails personnels des clients. Nous considérons qu'il est nécessaire de conserver les données du client 5 ans après la dernière livraison. De cette façon, nous pouvons toujours contacter nos clients pour le suivi de leurs services ou marchandises commandés ou livrés et la fourniture de services ou de marchandises à l'avenir. Tant qu'une relation client-Ombres peut exister, nous supposons que vous bénéficiez de la réception de bulletins d'information et d'autres informations.

Ombres ne vendra pas vos informations à des tiers et ne fournira ces informations que si cela est nécessaire pour l'exécution de notre accord avec vous ou pour se conformer à une obligation légale. Avec les entreprises qui traitent vos données dans notre mission, nous concluons un accord de traitement pour assurer le même niveau de sécurité et de confidentialité de vos données. Ombres reste responsable de ces opérations de traitement.
Ombres n'utilise pas de cookies ou de techniques similaires.

Vous avez le droit de voir, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. En outre, vous avez le droit de retirer votre consentement au traitement des données ou de vous opposer au traitement de vos données personnelles par Ombres et vous avez le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous soumettre une demande d'envoi des informations personnelles que nous avons dans votre fichier informatique à vous ou à un autre organisme que vous avez mentionné. Vous pouvez envoyer une demande d'accès, de rectification, de suppression, de transfert de données de vos données personnelles ou de demande d'annulation de votre consentement ou d'objection au traitement de vos données personnelles à alain@ombres.eu. Pour vous assurer que votre demande d'accès a bien été faite, nous vous demandons d'envoyer une copie de votre pièce d'identité avec la demande. Nous répondons aussi rapidement que possible, mais dans les quatre semaines, à votre demande.

Ombres prend la protection de vos données au sérieux et prend les mesures appropriées pour prévenir les abus, les pertes, les accès non autorisés, les divulgations non désirées et les modifications non autorisées. Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas sécurisées ou qu'il y a des signes d'abus, veuillez contacter alain@ombres.eu.